درباره دکتر

 

متخصص داخلی

دکتراعظم عرفانی فر متخصص داخلی

بورد فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم 

 

د : فعالیتهای علمی و پژوهشی

سال عنوان طرح
1384-1385 ایجاد بانک اطلاعاتی بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه های پوست وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
1386-1387 مطالعه گذشته نگر بروی بیماران سوختگی بیمارستان گناوه
1388-1389 مطالعه گذشته نگر بیماران با مسمومیت دیگوکسین مراجعه کننده به بخش مسمومیت های بیمارستان لقمان حکیم
1391-1392 مطالعه RCT اثر کروم روی شاخص های متابولیک بیماران دیابتی تایپ2
1392- تاکنون اثر ویتامین  B1 300 در میزان آلبومینوری بیماران دیابتی تایپ2
1390-1391 جزء اعضای اجرای طرح تحقیقاتی مولتی سنتریک اینترنشنال نوونوردیسک در مورد انسولین نوومیکس 30(دارای GCP training)
1394-تا کنون طرح تحقیقاتی بررسی فراوانی موتاسیون BRAFv600  وبازآرایی کروموزومی PAX8/PPARγ      در نمونه بافتی ندول های تیرویید و همراهی آن با  بدخیمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های طالقانی و گلستان

 

ه : مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمیپژوهشی داخل و خارج از کشور

سال مشخصات مقاله
1392 ارائه پوستر در همایش بیست و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران (اثر کروم در کاهش HbA1C بیماران دیابتی تایپ2
2013 مقاله با عنوان:

Premature Coronary Heart Disease and Traditional

Risk Factors-Can we Do Better?

چاپ شده در مجله اینترنشنال

Cardiovascular Research Journal

 

1392 اثر کروم روی شاخص های لیپیدی بیماران دیابتی تایپ2 چاپ شده در مجله پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی تهران
1392 مقاله با عنوان شروع زودرس یا تاخیری درمان جایگزینی کلیوی در درمان بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیه.، چالش برانگیزترین تصمیم چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Submitting Effect of the chromium on Glucose Profile  in patients with  type2 diabetes mellitus-2018-
Submitting Trend of Burning In Genaveh Port, Iran; a Six-Year Study
Submitting The Incidence of  overweight and obesity in Ahvaz city in southwest of  Iran
Submitting بررسی بروز چاقی و فشارخون  بالا در کودکان و نوجوانان 15-10 ساله (1393-1388)

 

ح : تألیف و ترجمه

سال مشخصات کتاب
1391-1392 گردآوری وتالیف آزمونهای ارتقا و بورد داخلی 1390 انتشاراتی ارجمند
1391 ویراستاری اصول طب داخلی هاریسون 2012 هماتولوژی انتشاراتی ارجمند
1391 ویراستاری اصول طب داخلی هاریسون 2012 طب مراقبتهای ویژه انتشاراتی ارجمند
1391 ویراستاری اصول طب داخلی هاریسون 2012 بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی انتشاراتی ارجمند
1391 ویراستاری اصول طب داخلی هاریسون 2012 بیماریهای دستگاه گوارش انتشاراتی ارجمند
1391 ویراستاری اصول طب داخلی هاریسون 2012 بیماریهای کلیه و مجاری ادراری انتشاراتی ارجمند
در حال ویراستاری نهایی جهت چاپ ترجمه کتاب غدد درون ریز و متابولیسم ویلیامز 2016 با جمعی از همکاران فوق غدد